Estudis de geobiologia i biohabitabilitat

L’augment de les radiacions tant artificials com naturals en el nostre entorn actual pot atribuir-se a un sumatori de factors com són la destrucció constant de la capa d’ozó (radiació UV), la proliferació d’emissores i d’antenes de telefonia mòbil (ones d’alta freqüència), la utilització descurada de l’electricitat (camps alterns i de baixa freqüència), la utilització generalitzada a gran escala de materials sintètics (càrregues electrostàtiques), l’ús de metalls magnètics (càrregues magneto estàtiques) i l’acumulació de radiació ionitzant artificial i natural (radioactivitat) en l’entorn immediat de les persones.

Actualment li donem importància a la nostra salut amb un estil de vida saludable, tenim cura de la nostra alimentació, fem esport, valorem un bon descans però, de vegades, oblidem que la nostra casa o lloc de treball és fonamental per obtenir un major benefici. Els espais que habitem també estan subjectes a aquestes influències que acaben afectant al nostre sistema biològic i alterant la nostra salut física i psíquica.

Si estem permanentment molt de temps en espais alterats, acabaran afectant principalment al sistema nerviós, endocrí i hormonal.

Per contra, si estem en un lloc amb un nivell vibracional correcte, les nostres defenses es trobaran en un nivell òptim, beneficiant al nostre sistema immunològic.